Subskrypcja

Regulamin

                                                         REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
                                                                               BATARD.PL

 

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY ORAZ TERMIN WYSYŁKI I DOSTAWY PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU
    DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Ten Regulamin Sklepu Internetowego został przygotowany przez prawników serwisu Prokonsumencki.pl. Sklep Internetowy www.batard.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.batard.pl prowadzony jest przez MARKA
       LORĘCKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą o nazwie MAREK LORĘCKI
       PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BATARD, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
       Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
       gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wiejska 34,
       29-100 Włoszczowa NIP 6561117553, REGON 291106276, adres poczty elektronicznej: biuro@batard.pl,
       numer telefonu: 533646737.


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających
       ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.


1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją
       postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez
       okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie
       Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania
       danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres
       przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w
       zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze
       Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
       podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest
       dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz
       obowiązki ustawowe Sprzedawcy).


1.4. Definicje:


1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
          pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie
          Konta.
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
          Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
          elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i
          płatności.
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
          przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
          ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
          nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub
          zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
          zm.).
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
          Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
          dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
          Internetowym.
1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
          Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
          korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
          kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w
          Sklepie Internetowym.
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży
          między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
            batard.pl
1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – MAREK LORĘCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
            MAREK LORĘCKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BATARD wpisaną do Centralnej Ewidencji i
            Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra
            właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
            doręczeń: ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa, NIP 6561117553, REGON 291106276, adres poczty
            elektronicznej: biuro@batard.pl, numer telefonu: 533646737.
1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
            Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
            Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
            wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
            posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
            organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
            –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
            2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
            bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia
       oraz Newsletter (Subskrypcja)


2.2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez
       Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”. W Formularzu
       Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i
       nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
       poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
       konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.2.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma
          możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez
          wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
          elektronicznej na adres: biuro@batard.pl lub też pisemnie na adres: ul. Wiejska 34, 29-100
          Włoszczowa.
2.2.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania
          przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie
          Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
          wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu
          Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość
          samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
          komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
          Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i
          nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres
          poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
          Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku
          Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.2.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter 
             jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą
             wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.2.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Subskrypcja” widocznej na
          stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne
          edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez
          zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta
          Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.2.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
             Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
             (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@batard.pl lub też pisemnie na adres: ul.
             Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa.


2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
       Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2)
       dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox;
       Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość
       ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
       obsługi Javascript.


2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i
       dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności
       intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych
       zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
       bezprawnym.


2.5. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:
2.5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
          reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji
          Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.5.1.1. pisemnie na adres: ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa;
2.5.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@batard.pl
2.5.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
          przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania
          Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
          rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
          zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
          reklamacji.
2.5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
          terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
       Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2
       Regulaminu.


3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera
       podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o
       kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach,
       a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na
       stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
       Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.


3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia


3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez
          Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie
          przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji
          następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w
          trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
          oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
          zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
          zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
       poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie
       Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest
       dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:


4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność przelewem na jeden z  rachunków bankowych Sprzedawcy:


          65 1020 2733 0000 2002 0070 2902 (PKO BP)
          79 1140 2004 0000 3202 7483 6024 (mBank)
          26 1050 1634 1000 0090 7841 6709 (ING Bank Śląski S.A.)


4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe
          aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
          dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.
4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z
             wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą
             płatniczą prowadzi:
4.1.3.1.1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166
                Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
                0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
                w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą
          płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
          zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo
          płatności gotówką przy ewentualnym odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania
          płatności przy odbiorze przesyłki.


5. KOSZT, SPOSOBY ORAZ TERMIN WYSYŁKI I DOSTAWY PRODUKTU


5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty
       dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi
       na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy „Płatność i
       dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
        związania się Umową Sprzedaży.


5.3. Ewentualny odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.


5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3. Przesyłka do Paczkomatu InPost


5.5. Termin realizacji zamówienia do wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w
       opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin (dokładamy jednak
       starań aby realizacja zamówienia nie przekroczyła 24h). W przypadku Produktów o różnych terminach
       realizacji, terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni
       Roboczych. Termin dostawy produktu liczony jest od momentu wysyłki Produktu (przekazania przesyłki
       przewoźnikowi), a jego czas zależny jest od deklaracji i możliwości logistycznych wybranego
       przewoźnika. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą
          płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia
          Umowy Sprzedaży.


6. REKLAMACJA PRODUKTU


6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
       fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
       szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).


6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.


6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa;
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@batard.pl.


6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
       reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia
       Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
       Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
       rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
       zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
       reklamacji.


6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
       kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu
       rękojmi zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
       określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w
       terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na
       adres: P.W. Batard Marek Loręcki ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa. W przypadku Klienta będącego
       konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu
       lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione,
       Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.


6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt
       wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.


7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
       pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
       procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
       adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.


7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22
       55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030
       Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach
       dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
       rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego
       polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2)
       wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
       Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania
       działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
       konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.
       in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między
       innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801
       440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy
       operatora).


7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
       rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
       Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej
       obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
       dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o
       świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu
       Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej
       bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8
       Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa;
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@batard.pl.


8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o
       Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu i na stronie Sklepu
       internetowego w zakładce „Regulamin”. Konsument może skorzystać z tego wzoru formularza, jednak
       nie jest to obowiązkowe.


8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia
          jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub
          wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje
          wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
          ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
          czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.


8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
       otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie
       dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
       wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
       dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
       samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny
       sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował,
       że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
       konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu
       jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w
       którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
       Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
       terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
       Batard, ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa.


8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
       niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
       Produktu.


8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
       konsument:


8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
          dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
          poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta –
          rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo
          odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia
          spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu
          spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli
          cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
          spełnionego świadczenia.


8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
       umów:
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
          który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
          Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
          wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
          przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
          nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
          zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
          szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem
          świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
          opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
          opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
          które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
          rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
          uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po
          upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
          (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
          naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
          wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
          wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
          odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
          dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
          jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub
          czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o
          świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
          najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
          sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o
          dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
          świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
          umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia
         1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego
         osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
         treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
         szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na
         podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym
       wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla
       umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio
       związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej
       osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
       działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
       Działalności Gospodarczej.


9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od
       dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
       przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.


9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
       przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz
       faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


9.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
       natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego
       oświadczenia.


9.5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej
       podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za
       wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy
       Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym
       mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez
       Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia
       Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
       odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w
       momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie
       ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.


9.6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane
       sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
            zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
            wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np.
            świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały
            zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca
            został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni
            kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
            wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo
            odstąpienia od umowy.
10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy
            ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych
            Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
            Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,
            realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
         obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu
         usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o
         Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat:


Marek Loręcki P.W. Batard

ul. Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa

batard.pl

biuro@batard.pl


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

                                                                            POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Kto jest administratorem i procesorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest:

Marek Loręcki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BATARD

Ul.  Wiejska 34, 29-100 Włoszczowa

NIP: 6561117553, REGON: 291106276

e-mail: biuro@batard.pl, tel.  533646737

 

dalej zwany: usługodawcą

 

Podmiotem przetwarzającym Państwa dane jest:

Agencja Interaktywna "MOJA WWW"

Ul. Armii Krajowej 1 /35, 29-100 Włoszczowa

NIP: 6562159453, REGON: 260644115

e-mail: poczta@mojawww.com

 

dalej zwany: procesorem

 

2. W jakim celu wykorzystujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz podstawa prawna przetwarzania?

W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym ofertowe, do prowadzenia korespondencji związanej z realizacją zawartej pomiędzy nami umowy, tworzenia i przesyłania okresowych raportów i faktur, identyfikowania płatności, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, usługi płatności elektronicznych oraz kartą płatniczą, realizacji i wysyłki zamówień. W naszej witrynie wykorzystujemy także system Google Analytycs do analizowania ruchu na naszej stronie oraz wtyczkę społecznościowom Google+. Regulamin Google znajdziecie Państwo na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pL. Wykorzystujemy także wtyczkę społecznościowe Facebook. Politykę prywatności tej firmy można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Dane osobowe wykorzystywane są także do celów standardowych rozliczeń podatkowych. Mogą one zostać także wykorzystane do celów windykacyjnych i postępowania sądowego w przypadku opóźnień w zapłacie należności bądź jej braku. Mogą być one także wykorzystane do przekazania Państwu naszej oferty specjalnej bądź promocyjnej.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze). W niektórych przypadkach podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie

jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez

usługodawcę – gdy musimy dochodzić roszczeń oraz w przypadku marketingu bezpośredniego).

 

3. Czy podanie danych jest konieczne?

Jest obowiązkowe gdy zostają Państwo naszym klientem gdyż są niezbędne do stworzenia umowy i realizacji Państwa zamówienia. Są także niezbędne do prowadzenia standardowych rozliczeń księgowych i podatkowych czy też do prowadzenia komunikacji z Państwem dotyczącej zamówienia. W skrajnych przypadkach możemy użyć danych do prowadzenia działań windykacyjnych lub sądowych jeśli wystąpiło rażące naruszenie umowy zawartej pomiędzy nami.

 

4. Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Jeśli jesteście Państwo naszym klientem, to dane będą przekazane firmie świadczącej dla nas usługi księgowe. Wgląd do nich może posiadać także Urząd Skarbowy lub inne organy państwowe, jeśli takowych od nas zarządają. Dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej dpd w przypadku wysyłki zamówienia lub korespondencji. Dostęp do danych osobowych posiada również procesor, jednakże nie wykorzystuje ich, nie udostępnia ani nie gromadzi w żaden sposób. W przypadku naruszeń umowy lub opóźnień w zapłacie należności dane mogą być przekazane do firmy windykacyjnej lub do sądu.

 

5. Przez jaki okres będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naszej umowy lub do końca okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Do celów marketingowych przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przechowywania.

 

6. Do czego upoważniają Państwa przepisy RODO?

Według przepisów RODO mają Państwo prawo do: dostępu do Waszych danych osobowych, sprostowania ich (gdy są niepoprawne), żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz

przeniesienia danych. Ponadto możecie Państwo  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych  poza wymaganymi z tytułu naszej umowy i rozliczeń podatkowych. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów RODO istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który od 25 maja 2018r. zmienia nazwę na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Nie. Nie wykorzystujemy ich także do profilowania. Jedynym wyjątkiem mogą być działania remarketingowe prowadzone zgodnie z zasadami Google https://policies.google.com/privacy?hl=pL.

 

8. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

 

                                                                   POLITYKA COOKIES

 

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
                                                                                                                                                                                               3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).


4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.


5. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania i modyfikowania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy używanej przez siebie przeglądarki internetowej .


6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.


6.1. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.


7. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.


7.1. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

8. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka cookies dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

 

  • Dodaj link do:
  • wykop-pl
  • facebook.com